องคมตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์


 

            วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รายงานการนำผลสำเร็จงานศึกษา ทดลอง วิจัย ไปพัฒนา ต่อยอด และขยายผลสู่ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ และรายงานผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาขาที่ ๑ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ และ ศูนย์สาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน ยูโย โคกชุมบก และนายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาขาที่ ๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ