ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา


 

            วันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส