ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้น โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  กาญจนา อินแก้ว ถ่ายภาพ