ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบพรุโต๊ะแดง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ


 

            วันพุธ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ และทีมบริษัทที่ปรึกษา โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส   

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ