ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะผู้นำสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ในกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน พัฒนาสื่อ สู่ความพอเพียง


 

            นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ พลโทธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติงานที่ ๕ กอ.รมน ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน "พัฒนาสื่อ สู่ความพอเพียง " ซึ่งศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แก่คณะผู้นำสื่อมวลชนจากทุกภูมิภาค จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและอัตลักษณ์ของพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการเรียนรู้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทั้งนี้ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้จัดให้มีกิจกรรมนั่งรถลากพ่วงชมพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และศึกษาดูงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ ได้แก่ ชมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ของนายยะโกะ อาแว โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกปาฆาบือซา กลุ่มศิลปาชีพและกลุ่มทอผ้าลายดอกบ้านตอหลัง อำเภอตากใบ และชมแปลงเกษตรผสมผสานอย่างพอเพียง ของนายพินิตย์ เกื้อช่วย บ้านโคกชุมบก อำเภอตากใบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางให้กับปวงชนชาวไทยในการทำงานและดำเนินวิถีชีวิต และเพื่อให้สื่อมวลชนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งกับหน่วยงานต้นแบบอย่างแท้จริง

 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ