ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕


 

            วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ จัดขึ้น ทั้งนี้ได้นำคณะนั่งรถลากพ่วงศึกษาดูงานเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต อาทิ แปลงแกล้งดินศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด และวิธีการปรับปรุงดินให้กลับมาใช้ประโยชน์ งานประมง ศึกษาการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาที่ทนต่อน้ำเปรี้ยว และการปลาสวยงามในพื้นที่พรุ งานวิชาการเกษตร ศึกษาเรียนรู้แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ และงานส่งเสริมการเกษตร ศึกษาวิธีการปลูกผักในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์บอนสี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ