ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


 

             ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนกรมฯ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” จากปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.ในการนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กรมได้ประกาศไว้ในครั้งนี้ด้วย  ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ