ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีปิดและรับโล่เกียรติคุณ การฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค ๔) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕


 

            วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีปิดและรับโล่เกียรติคุณ การฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค ๔) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อผลิตแกนนำประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาติในเรื่องความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะสร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องอบรมค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  ขอขอบคุณภาพถ่ายจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส