ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง จังหวัดยะลา


 

            นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง จังหวัดยะลา ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุง ทดสอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑  และการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบ้านนายธนวัฒน์ รัศมีพิไล เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ