ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            วันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานร่วมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๑ ศพท.

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ