สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง สงขลา ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕


 

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง สงขลา ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
            โดยในวันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียง จังหวัดตรัง จากนั้นเวลา ๑๓.๒๐ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านหัวควน ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ ๖ บ้านตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จากนั้นเวลา ๑๑.๐๕ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านสะป๋อม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จัหวัดยะลา และเวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และในวันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ หมู่ที่ ๘ บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ ในการนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

 

 


 กฤษณี คงสวัสดิ์ เรียบเรียง 
 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ