ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบพรุโต๊ะแดง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ


 

            วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๓ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทีมบริษัทที่ปรึกษา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ