ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ให้การต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


 

            วันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยในเวลา ๑๐.๑๕ น. ได้เดินทางไปยังโรงเรียนคอลอกาเว หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตตำบลศรีสาครที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแตฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ออกเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้องเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำรายงานผลการบริหารจัดการการใช้น้ำ และต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๔๕ น. ออกเดินทางต่อไปยังโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ ๒ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการพื้นที่และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และมีผู้แทนราษฎรในโครงการฯ รายงานสภาพความเป็นอยู่ โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบหนังสือที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้แทนเกษตรกร และมอบพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งได้พบปะราษฎร และเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 


  แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ