ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดกิจกรรมเสวนา ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเสวนา "ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ" ขึ้น เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต่อไปในอนาคต อันจะเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนที่ดิน และนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการโดย นางสาวสนธินี เสตะจิต  นักจัดรายการวิทยุอาวุโส อสมท.ยะลา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการนี้มีคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขา หัวหน้าหน่วยงานร่วม เจ้าหน้าที่สังกัดสถานีพัฒนาที่ดินใน สพข.๑๒ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรกรตัวอย่างฯ และผู้แทนครูโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ กว่า ๑๐๐ ราย ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่โดยการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Live) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

 

 


  แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ