ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ  ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน ๔ ทศวรรษแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ได้จัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน ๔ ทศวรรษแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้พี่น้องประชาชนสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มากกว่า ๔ ทศวรรษ ในปี ๒๕๖๕ โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตลอดจนผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน และนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน จากนั้นประธานได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้
             - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญ  หะยะมิน เกษตรกรพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔  บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางอาอิซะฮ์ อายิ เกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ บ้านโคกสยา หมู่ที่ ๘ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ นายยา เจะนะ  เกษตรกรพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ บ้านบาเลาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

             ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้กว่า ๓๐๐ ราย ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ประธานได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นหลาวชะโอน ณ บริเวณสวน ๕๐ ปีครองราชย์ ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการเลี้ยงผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงของงานป่าไม้ ศูนย์ศึกษการพัฒนาพิกุลทองฯ

             สำหรับภายในงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงานหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
             วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้จัดให้มีกิจกรรม เสวนา "ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนที่ดิน และนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ ดำเนินรายการโดย นางสาวสนธินี เสตะจิต  นักจัดรายการวิทยุอาวุโส อสมท ยะลา ในการนี้มี คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขา หัวหน้าหน่วยงานร่วม เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินใน สพข.๑๒ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรกรตัวอย่างฯ ผู้แทนครูโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมกว่า ๑๕๐ ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้
             วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้จัดให้มีกิจกรรม การสัมมนา "๔ ทศวรรษการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงตามแนวพระราชดำริ" โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ดังนี้ นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประธานที่ ๑๗ นายสยามรัฐ อวัยวานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ และนางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชากการและประสานงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และดำเนินรายการโดย นางสาวสนธินี เสตะจิต  นักจัดรายการวิทยุอาวุโส อสมท ยะลา ในการนี้มี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้กว่า ๑๐๐ ราย
             วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้จัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยกำหนดผลผลิตจำนวน ๓ ชนิด ได้แก่  ถั่วฝักยาว แตงกวา และข้าวโพดหวาน มีผลการประกวด ดังนี้
                        - รางวัลชนะเลิศ (ถั่วฝักยาว) ได้แก่ นายวิจิตร ประพันธ์วงศ์
                        - รางวัลชนะเลิศ (แตงกวา) ได้แก่ นางเพ็ญศรี ศรีสังข์
                        - รางวัลชนะเลิศ (ข้าวโพดหวาน) ได้แก่ น.ส.สาวิกา สุขเต๊ะ

              นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อนำเอาองค์ความรู้จากการน้อมนำแนวพระราชดำริมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ จำนวน ๑๐ หลักสูตรๆ ละ ๓๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบคือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖ หลักสูตร และจัดอบรมออนไลน์ จำนวน ๔ หลักสูตร อาทิ หลักสูตรแปรรูปปลาสร้างรายได้ การทำข้าวมันไก่เบตง และจักรสานเครื่องใช้เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดให้มีการบริการเกษตรกรทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับดิน พืช และปศุสัตว์ ในทุกวันของการจัดงาน เช่น ให้บริการด้านการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน “AI Chat bot คุยกับน้องดินดี โดยงานพัฒนาที่ดิน และให้บริการด้านการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร ” โดยงานวิชาการเกษตร เป็นต้น และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดนราธิวาส โดยนำผลผลิตทางการเกษตรจำพวกพืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปนานาชนิด มาร่วมจำหน่ายตลอดงาน

             สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง เพจ/เฟสบุ๊คศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย

 

 

 


  แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ