สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕


 

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนคร ศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเสด็จฯ ประทับแรม ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
            โดยในวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำข้าราชการ จำนวน ๔ คน เฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งนางสาวสุมาศ ลอยเมฆ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน เกี่ยวกับสภาพพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัย นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ กราบบังคมทูถวายรายงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์บัวที่รวบรวมได้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นางสาวศรัญญา ใจพะยัก นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กราบบังคมทูล ถวายรายงานเกี่ยวกับพันธุ์บัวที่รวบรวมได้แต่ละสายพันธุ์ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายบุญเสริม พรหมเสนะ หัวหน้างานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ กราบบังคมทูล ถวายรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานเลี้ยงผึ้งชันโรง พร้อมทั้ง ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ ผึ้งชันโรง ของนางเนตรนภา บุญหา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชันโรงบ้านไพรวัน หมู่ที่ ๖ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายเลิศพงศ์ กันภัย หัวหน้างาน ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน การดำเนินงานเพาะเลี้ยงบอนสี และการ เพาะเลี้ยงบอนสีในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมทั้ง ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์บอนสี จากนั้นทรงพระดำเนิน ไปยังสวน ๗๒ พรรษา โอกาสนี้ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ และประสานงาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานสวน ๗๒ พรรษา นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ พิกุลทอง ฯ กราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับการจำแนกไม้ ๕ ระดับ โอกาสนี้ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว ต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส ณ สวน ๗๒ พรรษา และทอดพระเนตรแปลงพืชสมุนไพรภายในสวน ๗๒ พรรษา ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด เพื่อปลูกอ้อยคั้นน้ำ โอกาสนี้ นางสาวสุนันทา สะวะรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ผลการดำเนินงาน สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชไร่ (อ้อยคั้นน้ำ) ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างาน ส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ กราบบังคมทูล ถวายรายงานการปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ ฯ พร้อมทั้ง นำผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯจำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางประดับ หนูเป็ด เกษตรกรบ้านกำแพง หมู่ ๒ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส และนางฟารีดะ เงาะ เกษตรกรบ้านคีรี หมู่ ๑๐ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จฯ ไปยังแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชน้ำ โอกาสนี้ นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กราบบังคมทูล ถวายรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการปลูกบัวตัดดอกและบัวกินเมล็ด และความก้าวหน้าการทดลองปลูกกระจับในพื้นที่ ดินเปรี้ยวจัด ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว
            ในวันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา ๑๓.๑๐ น. เสด็จฯ ไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และเวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ณ บริเวณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสด็จฯ ไปยังสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรงานวันลองกอง ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน “ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ “๔ ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ของส่วนราชการต่างๆ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน รวมทั้งผลผลิตทางการ เกษตรที่ชนะการประกวด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูด

 

 

 


  กฤษณี คงสวัสดิ์ เรียบเรียง
  แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ