ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศพท.) ร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ๓๐ ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน


 

            วันที่ ๑๙ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ศูนย์ฯได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวก้บ "การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในพื้นที่พรุ" โดยจากการสำรวจพืชสมุนไพรในพื้นที่พรุมีไม่น้อยกว่า ๔๗ ชนิด ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคต่างๆได้ ซึ่งการนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาจะมีทั้ง พืชสมุนไพรที่นำมาเป็นยาต้ม และยาดอง เป็นต้น ทำให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาศึกษา เที่ยวชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และตำรับยาที่ใช้รักษาโรค เป็นการสร้างจิตสำนึกรู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไป

 

 

 


 ธีระพงศ์ บิลสุริยะ รายงาน
 ฮาริช จะแนะ ถ่ายภาพ