ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ๕ จังหวัดภาคใต้


 

            วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานในงานธุรการ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อาทิ การดำเนินงานในงานธุรการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เอกสารรายจ่าย-รายได้ประจำเดือน และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีนายสุชาติ ใจดี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ ๗ เป็นผู้ประสานงาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และพัทลุง กว่า ๓๕ ฟาร์ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ