ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ


 

            วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรร่วมกับสำนักงาน กปร. ในพื้นที่ขยายผล  จำนวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มชันโรงบ้านไพรวัน) ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ๒) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ นายสมโชค สำราญ ม.๒ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านจูโว๊ะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มการเลี้ยงชันโรง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชันโรงในรูปแบบต่างๆ สำหรับจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งกิจกรรมการดำเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพื้นที่และการปรับปรุงภายในแปลงเกษตรให้มีความเหมาะสมและความพร้อมของเกษตรกร สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งติดตามพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่บ้านจูโว๊ะ ซึ่งเกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปปฎิบัติใช้ภายในแปลงเกษตรของตนเอง ทำให้เกษตรกรพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 


 สุกัญญา สุขสถาน รายงาน 
 วรางคณา / วรรณา  ข้อมูล
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ