ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน


 

            วันอังคาร ที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meetings) โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก พร้อมทั้งรับทราบความก้าวหน้า การเตรียมการจัดงานวันดินโลกประจำปี ๒๕๖๕ อาทิ ด้านอำนวยการ ด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรมพิเศษ และด้านสถานที่ รวมทั้งพิจารณาการขอสนับสนุนงบประมาณและเสนอแนะแนวทางในการทำงาน เพื่อให้การจัดงานวันดินโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ