ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

            วันจันทร์ที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหนุมาน ๑ สำนักงาน กปร. และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meetings) โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประกอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำผลไปต่อยอดขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะต่อไป 
            ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าหน่วยงานร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ