ข่าวที่ 11/66ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2565


 

            วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหนุมาน ๒ อาคารสำนักงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meetings) โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (ICV-7) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ปี ๒๕๖๖ ความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงาน กปร.ผลการดำเนินการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับหญ้าแฝกของเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ การประกวด The King of Thailand Vetiver Awards การจัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ประจำปี ๒๕๖๖ กรอกแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   
            ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meetings)

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ