ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

            

             วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นต่างๆ อาทิ การรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ด้านงานอำนวยการต่างๆ และการดำเนินงานภาพรวมของโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในการนี้มี เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ