สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


 

  

           โดยในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์กีฬามูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปยังศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลรายงาน การดำเนินงานสนอง พระราชดำริ ของศูนย์สาขาศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ กราบบังคมทูลรายงาน ข้อมูลภาพรวมและการดำเนินงาน ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลรายงานสภาพพื้นที่โครงการฯ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่โครงการฯ นายอันนัศร์ บินมาลิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถลากพ่วงพระที่นั่ง ไปยังศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ในการนี้ นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์และการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ของศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ถวายรายงานบนรถลากพ่วงพระที่นั่งตลอดเส้นทางเสด็จฯ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถลากพ่วงพระที่นั่ง ไปยังบ้านของ นายแป แลดไธสง เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ด้านการทำเกษตรผสมผสาน ในการนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่และ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พร้อมทั้ง ทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลและปลาสลิด ในกระชังของเกษตรกร โอกาสนี้ได้พระราชทานเป็ดไข่พระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 1ราย และ เมล็ดพันธุ์พืชผัก ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตแก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเกษตรกรถวายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จำนวน 3 ราย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถลากพ่วงพระที่นั่ง ไปยังศาลารวมใจ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะปฏิบัติการพื้นที่ศูนย์สาขาที่3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ต่อมา นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคล และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สาขา ที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต่อจากนั้น นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผู้แทนหน่วยงาน และราษฎรเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน 4 ชุด


 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 


  กฤษณี คงสวัสดิ์ เรียบเรียง
 ขอบคุณภาพจากสำนักงาน กปร. และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส