ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2566

 

             วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นต่างๆ อาทิ การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566 ภาพรวมกรอบงบประมาณ ปี 2567 ความก้าวหน้าการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) และการขับเคลื่อนงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) แนวทางการติดตามผลการดําเนินงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 และการขับเคลื่อนค่านิยม TEAM for Soils

                  ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
   ปิยวัฒน์ เพ็งแก้ว ถ่ายภาพ