ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

            

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ออกสู่สาธารณชน โดยวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน จากนั้นประธานได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักและท่อนพันธุ์อ้อยให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานบ้านจาเราะและทุ่งฝ้าย จำนวน 15 ราย และต่อจากนั้น นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบของที่ระลึกจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จากนั้นประธานและผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “พิกุลทอง ขยายผลองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และร่วมชมตลาดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ                 และฟาร์มตัวอย่างฯ พร้อมทั้งชมการดำเนินงานตลาดออนไลน์ “พิกุลทองมาร์เก็ต” ต่อจากนั้นได้นั่งรถลากพ่วง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 9,999 ตัว ณ บริเวณ สวน 50 ปี ครองราชย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และในเวลา 13.30 น. ได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ ”ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกับทิศทางการต่อยอดขยายผลการพัฒนาสู่กลุ่มเครือข่ายอื่นๆ โดยมีนายอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นผู้เสวนา และ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 500 ราย อีกทั้งทางศูนย์ฯ ยังได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเพจ/เฟสบุ๊ค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกด้วย

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ