สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

      วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร “พิกุลเกษตรภัณฑ์” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และนำเสด็จทอดพระเนตรภายในอาคาร ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนจำหน่ายกาแฟ ซึ่งระยะแรก จัดซื้อเมล็ดพันธุ์กาแฟจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้ในระยะต่อไปจะได้วางแผนการนำเมล็ดพันธุ์กาแฟจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดทำรายการเครื่องดื่มกาแฟต่อไป 2) ส่วนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายภายในอาคาร ซึ่งมีแหล่งที่มาของสินค้า ดังนี้ (1) ผลผลิตที่ได้จากงานพัฒนาที่ดิน งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานปศุสัตว์ งานหม่อนไหม เช่น ผักสลัด ผักคะน้าไฮโดรโปนิกส์ ผักกาดกวางตุ้ง ออดิบ ผักกูด พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว ฟักเขียว มะพร้าวน้ำหอม ไข่ไก่ น้ำลูกหม่อน น้ำชาใบหม่อน และผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ และ (2) สินค้าจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รับผิดชอบ จำนวน 7 ฟาร์ม โดยฟาร์มฯ จะจัดส่งผลผลิต เช่น คะน้า ผักกวางตุ้ง พริกขี้หนู แคนตาลูป ข้าวโพดหวาน ฯลฯ รวมทั้งสินค้าแปรรูป เช่น ขนมดอกจอก กล้วยฉาบ น้ำนมข้าวโพด ส้มแขกแช่อิ่ม และ 3 ส่วนจำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายภายในอาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ ดังนี้ (1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประกอบด้วย งานพัฒนาที่ดิน เช่น สบู่กลีเซอรีน งานส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากกระจูดและหญ้าแฝก งานโรคติดต่อ เช่น ธูปไล่ยุง พิมเสนน้ำ ยาหม่อง งานป่าไม้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ขนาดเล็กหรือไม้เสม็ด เช่น ที่วางโทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ขนาดเล็ก น้ำผึ้งชันโรง งานปศุสัตว์ เช่น สบู่นมแพะ งานวิชาการเกษตร เช่น เห็ดหลินจืออบแห้ง (2) สินค้า OTOP ของจังหวัดนราธิวาส เช่น กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านทอน และบ้านพรุกาบแดง ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านเกาะสวาด กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง บ้านทรายขาว กลุ่มทำนาบ้านตอหลัง กลุ่มข้าวเกรียบบ้านใหม่ และ (3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ กระเป๋าไหมญี่ปุ่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ชาผักเชียงดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และน้ำพริกปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นต้น โอกาสนี้ทรงชงกาแฟ และจากนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรสินค้า OTOP ของจังหวัดนราธิวาส อาทิ กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มปลากุเลาเค็ม เป็นต้น

 

 


  แวนัสเร๊าะห์ อาแซ
 สัมพันธ์ เอียดน้อย