สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            

             วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.18 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ได้เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ โอกาสนี้ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกวันดินโลก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ Mr. Jong-Jin Kim ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนเอฟเอโอประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสารวันดินโลก ในโอกาสนี้ทรงพระราชทานรางวัล King Bhumibol world soil Day award ให้กับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลก 2566 ทรงกล่าวถึงความสำคัญของดินและน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นรากฐานสำคัญในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ดินและน้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ ดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น ดินและน้ำจึงจำเป็นต้องมีการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร ส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อจากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นิทรรศการวันดินโลกและผลงานผู้ชนะรางวัล นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการ “พระราชดำริด้านดิน ของ 6 ศูนย์” นิทรรศการ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” การบริหารจัดการดินและน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างดิน พัฒนาชีวิต และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลปะดิน ทรงทอดพระเนตรความสำเร็จของการน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ แสดงภาพรวมเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและน้ำ เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน พด 15 เกษตร One การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และทรงร่วมกิจกรรมวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ลงบนกระถางรักษ์โลก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการมีชีวิต และการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ดิน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการลงแขกเกี่ยวข้าว ทรงเสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้แทนจาก FAO ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ