ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566

            

             วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 ที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134 และผ่านทางระบบออนไลน์ VDO Conference (Zoom meeting) โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นต่างๆ อาทิ สรุปข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริขององคมนตรีและคณะอนุกรรมการ (4 ภาค) ปี 2565 – 2567 สรุปผลการดําเนินงาน และการถอดบทเรียน ปี 2566 และแผนการดําเนินงาน ปี 2567 ได้แก่ โครงการ “นําร่อง”การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร โดยน้อมนําแนวพระราชดําริมาปรับใช้ในพื้นที่ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ 7 โครงการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (6 ศูนย์) และศูนย์สาขา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570) ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณา แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปี 2567 การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่/จังหวัด นําร่อง เพื่อดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนําแนวพระราชดําริมาปรับใช้ในพื้นที่ ปี 2567 เพิ่มเติม ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

 

 

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ