ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

            

             วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเผยแพร่การถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ/เฟสบุ๊ค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Facebook Live) ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสดุดี พระเกียรติคุณถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 และให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ ผลสำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปฏิบัติต่อตนเอง และชุมชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน โดยมี นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานเปิดงานฯ และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็น เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ นิทรรศการความเป็นมาวันดินโลก นิทรรศการ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ความสำคัญของดินและน้ำในบทบาทปัจจัยพื้นฐานของการผลิต นิทรรศการ “ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด” การบริหารจัดการดิน น้ำ พืช และแรงงาน สู่การเกื้อกูลชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล การจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงสาธิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล นิทรรศการย้อนรอยปฐมบทโครงการแกล้งดิน เป็นต้น ในการนี้ มีหัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร สถานศึกษาต่างๆ ร่วมงานใน ครั้งนี้ด้วย

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ