ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

            

             วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสนี้ ทรงฟังสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงานโครงการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นทรงทอดพระเนตรการเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงทอดพระเนตรแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ “พอ...เพียงนี้ก็พอ” ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 นฤพิศ สุขสบาย รายงาน
  ขอบคุณภาพจากสำนักงาน กปร.