ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

            

             วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยในเวลา 10.15 น. ได้เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้รายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนราธิวาส และรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวทางการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จากนั้นเวลา 13.30 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ โอกาสนี้องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้มอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฯ และพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ในโครงการฯ ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  ขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส