ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในประเด็น “สถานการณ์และโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดนำร่อง”

            

             วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในประเด็น “สถานการณ์และโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดนำร่อง” ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังประเด็นการประชุม อาทิ สถานการณ์และโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดนำร่อง (Organic - Agri & Business Check) ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส ข้อมูลสินค้าด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ข้อมูลสินค้า GI ของจังหวัด ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ความท้าทาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มนราออแกนิกส์ ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ