ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอ และโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอ

            

             วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำคณะนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมรับฟังบรรยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากนั้นศึกษาดูงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินชมอนุสรณ์สถานพระผู้พระราชทานน้ำ และประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งลงพื้นที่ โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุป และพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฯ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมมัสยิด 300 ปี ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ/แวนัสเร๊าะห์ อาแซ วิดีโอ