พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ


 

 

            พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 31,570 ไร่ (รวมพื้นที่เขาตันหยง) ส่งเสริมด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ จัดอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น แต่ละหมู่บ้านจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
 
                          1.บ้านยาบี หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 2,984 ไร่   แผนที่ 
                         2.บ้านบางมะนาว หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 600 ไร่  แผนที่ 
                          3.บ้านค่าย หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้่อที่ 2,110 ไร่  แผนที่ 
                          4.บ้านเปล หมุ่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 3,413 ไร่  แผนที่ 
                          5.บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 1,883 ไร่  แผนที่ 
                          6.บ้านใหม่ หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 2,433 ไร่  แผนที่ 
                          7.บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 3,195 ไร่  แผนที่ 
                          8.บ้านโคกสยา หมู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 3,514 ไร่  แผนที่ 
                          9.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ตำบลกะุลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 3,397 ไร่  แผนที่ 
                          10.บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 2,221 ไร่  แผนที่ 
                          11.บ้านตือลาฆอปาลัส หมู่ที่ 11 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 810 ไร่  แผนที่ 
                         12.บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 705 ไร่  แผนที่ 
                          13.บ้านสะปอม หมู่ที่ 13 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 1,530 ไร่ แผนที่