ดาวน์โหลดแผ่นพับ


 

    ดาวน์โหลดแผ่นพับ  

  แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย
 พื้นเมืองภาคใต้เพื่อการเรียนรู้  

 

 

  ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
 พระราชดำริ     

 

 


 

 

  สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง
 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา       

 

 

  "ไส้เดือนดิน" อาหารปลา
 มหัศจรรย์ธรรมชาติ     

 

 


 

 

  หญ้าหมัก...การถนอมพืช
 อาหารสัตว์       

 

 

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง
 ในพื้นที่พรุ     

 

 


 

 

  สวนสาธิตการเกษตรเฉลิม
 พระเกียรติ ๘๐ พรรษา      

 

 

  สวนไม้มงคลเฉลิมพระชนม์
 ๗๖ พรรษา     

 

 


 

 

  ศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุ-
 ป่าเสม็ดจำลอง      

 

 

  ป่าพรุโต๊ะแดง
      

 

 


 

 

  งานขยายผล ศูนย์ศึกษา
 การพัฒนาพิกุลทองฯ     

 

 

  แปรรูป หญ้าแฝก
      

 

 


 

 

  สมุนไพรกับการผลิต ผลิตภัณฑ์
 ป้องกันยุง     

 

 

  แก๊สชีวภาพ พลังงาน
 จากมูลสัตว์     

 

 


 

 

  เกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่
 ดินเปรี้ยว

 

 

  การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
 

 

 


 

 

  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 

 

  การเพาะพันธุ์ปลานิล

 

 


 

 

  การพัฒนาพันธุ์ปลานิลที่ทน
 น้ำเปรี้ยว

 

 

  การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
 

 

 


 

 

  การปลูกผักสวนครัว

 

 

  พืชสวนครัวประดับ

 

 


 

 

  พิพิธภัณฑ์ดิน

 

 

  ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก
จากพระราชดำริ สู่ประชาชน