แผ่นพับ


 

         ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ 

สบู่นมแพะ 

สวน 72 พรรษา 

สวนสาธิตการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

หม่อนผลสด กินได้ตลอดปี  
 

แนะนำศูนย์ฯ (ภาษาอังกฤษ)
 

แนะนำศูนย์ฯ (ภาษาไทย)

แกล้งดิน

ไบโอดีเซล

พิพิธภัณฑ์ดิน
 

พืชสวนครัวประดับ
 

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง
เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา

การปลูกผักสวนครัว

 

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การพัฒนาพันธุ์ปลานิลที่ทนน้ำเปรี้ยว

การเพาะพันธุ์ปลานิล

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

เกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยว

แก๊สชีวภาพ พลังงานจากมูลสัตว์

สมุนไพรกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง

แปรรูป หญ้าแฝก
 

งานขยายผล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

ป่าพรุโต๊ะแดง 

 

ศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุ-ป่าเสม็ดจำลอง

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

 

สวนไม้มงคลเฉลิมพระชมน์ 76 พรรษา

สวนสาธิตการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

 
Visitors: 117,739