ข่าวพระราชกรณียกิจ


 

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี 2562

                 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม  
  1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานวโรกาสให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา จำนวน 126 
  ราย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  ตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
  ราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2561 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศจากทีมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 
  จังหวัดยะลา เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังงานวิชาการ
  เกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ ดร.เสริมสุข
  สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ
  เกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการ
  พัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                            รายละเอียด>>

                 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
  เสด็จฯไปยังงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า
  ปวงประชาเป็นสุข” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
  การประกวดลองกอง รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ
  ส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง
  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                           รายละเอียด>>

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี 2561

                 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยัง  
  งานวันลองกอง ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน“สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  โดยนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน
  วันลองกอง งานศิลปาชีพ งานกระจูด และงานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา เสด็จทอดพระเนตรร้านนิทรรศการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี
  นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการ
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.36 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแปลงเกษตรกรตัวอย่างของ
  นายมูหัมมัด ยูนุ บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง
  นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                         รายละเอียด>>

                 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 17.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  พิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจ
  ราชการกรมประมง นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง นางจิราพรรณ ชัชวาลชัย
  พรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                           รายละเอียด>>

                 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการ  
  ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ มีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
  กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
                                                                                                                                                                      รายละเอียด>>

Visitors: 85,191