ปี ๒๕๖๔


 

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี ๒๕๖๔

                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ  ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบออนไลน์
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>