ปี ๒๕๖๓


 

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี ๒๕๖๓

 

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓                      

รายละเอียด >>   

 

               วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมฝ้ารับเสด็จมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่  
  153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบล  
  กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                       วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง
  ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
  ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียน
  ทีมชนะเลิศการแข่งขัน

                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                      วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระ
  กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหาร 
  กลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

                 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร   
  กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์
  2563 โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>