สืบสานแนวพระราชดำริ สร้างองค์ความรู้


 

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สืบสานแนวพระราชดำริ ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบบูรณาการ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นคู่มือ ตำรา หลักสูตรอบรม พร้อมทั้งให้บริการองค์ความรู้แบบ "ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)" นอกจากนี้ได้นำองค์ความรู้มาจัดทำกระบวนการทำงาน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไป