โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาขา


 

 

         พื้นที่ศูนย์สาขา เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการนำผลสำเร็จที่ได้จากการศึกษา ทดลองวิจัย ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่ศูนย์สาขา ประกอบด้วย 5 ศูนย์สาขา โดยศูนย์สาขาที่ 1 – 4 ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตากใบ และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 31,715.8 ไร่ พื้นที่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่ 10,001.8 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังและเป็นพื้นที่ดินพรุ ลักษณะดินเป็นดินเปรี้ยวจัด ศูนย์สาขาที่ 5 ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครอบคลุมพื้นที่ 2,275,500 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ดินพรุ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวจัด ดำเนินงานโดยมีกรมชลประทานเป็นสำนักงานเลขานุการของโครงการฯและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานฯ

 ศูนย์สาขาที่ 1 โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  
                       หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ 
                       หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
 ศูนย์สาขาที่ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 
                    หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ศูนย์สาขาที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 3 โครงการ        ดังนี้
                     ๔.๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้านโคกอิฐ-โคกใน
                       หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
                  .๒) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย
                        หมู่ที่ 3,5,6 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ

                        จังหวัดนราธิวาส
                  4.3) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกชุมบก
                        หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
                        จังหวัดนราธิวาส
 ศูนย์สาขาที่ 5 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่อง
 มาจากพระราชดำริ  
                      หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัด
                      นครศรีธรรมราช