ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 6


 

                                                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดการประชุม การสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัย ในพื้นที่พรุมาใช้ประกอบการวางแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง อย่างถูกต้องและยั่งยืน

รายละเอียด >> 

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด >> 

                                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ“กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 

รายละเอียด >> 

                                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมปลูก ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >> 

               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการต้อนรับประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” 

รายละเอียด >> 

                                                                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ พร้อมร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการอาคารบังคับน้ำ บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

รายละเอียด >> 

                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2561” ณ พุทธอุทยานวัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

รายละเอียด >> 

                        

          นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

รายละเอียด >> 

                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมกับเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ได้ลงพื้นที่ศูนย์สาขาที่  2  โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ   เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์  สำรวจความคิดเห็น  และความต้องการประกอบอาชีพของเกษตรกรในโครงการฯ

รายละเอียด >> 

            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้ชื่องาน “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน”

รายละเอียด >> 

                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7

รายละเอียด >> 

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต"

รายละเอียด >> 

                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมประชุม "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้ที่ 12" ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด >> 

                                                                              

          งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการทดลองพัฒนาคัดเลือกพันธุ์ปลานิลมาเลี้ยงในสภาพน้ำเปรี้ยวตั้งแต่วัยอ่อนจนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วนำมาเพาะพันธุ์ จนกระทั่งได้พันธุ์ปลานิลทนน้ำเปรี้ยวที่เลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตค่อนข้างดีรสชาติต่างจากที่อื่น

รายละเอียด >> 

                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

รายละเอียด >> 

                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด >> 

                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด >> 

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด >> 

                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

รายละเอียด >> 

                                           

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทองฯ ณ งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >> 

                                           

          นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส"

รายละเอียด >> 

                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านปีแนมูดอ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสัมมนาฯ

รายละเอียด >> 

       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ​ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)

รายละเอียด >> 

                                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ​ ร่วมประชุมบูรณาการโครงการศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด >> 

                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ​ ร่วมกับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ

รายละเอียด >> 

<< < 3 4 5 ... > >>

Visitors: 101,766