ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 6


 

                                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประจำปี ๒๕๖๒                                                           

                                                   

          วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. และคณะ ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                      

                                            

          ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก)

                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒                           

                                                           

          วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมพบปะและเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการฯ

                                                                                    

          "เศรษฐกิจพอเพียง....สุขได้อย่างพ่อสอน" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ.....

                                                     

          "ข้าวกล้องหอมกระดังงา ข้าวเพื่อสุขภาพ" ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอำเภอตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมกระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ ๑ ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้.....

                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง        

                                                                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบและการทำบรรจุภัณฑ์” โดยมีนายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้กับตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                                  

          นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน ๒๕๕ ราย นั่งรถลากพ่วง โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายกิจกรรมภายในศูนย์ฯ

                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด)"

                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัด"

                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" (จิตอาสาพัฒนา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยได้สนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร โรงเรียน หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์

                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามและเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

                                                                                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับ สำนักงาน กปร. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในระหว่างวันที่ ๖–๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการศูนย์ศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเกษตรกรในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร "เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม" ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๖ ปี ในหัวข้อ " ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ปี กรมพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรมพัฒนาที่ดิน

                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี

                                      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส

                 

          รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ณ งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

<< < 3 4 5 ... > >>