ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 6


 

                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการกึ่งถาวร สืบสานศาสตร์พระราชา ในงานวันเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia: CESRA)

                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าชาวนราฯ" เนื่องใน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส

                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลกร่วมคิดร่วมทำ แต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” จ.ปทุมธานี

                                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

                       

          งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตก้อนเชื้อเห็ด”  ให้กับเกษตรกรบ้านโคกสยา บ้านโคกยามู บ้านโคกงู และบ้านสุไหงบาลา

                                                                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครังที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                                                  

          ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการ “Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย” ขององค์การกระจายเสียงและเผยแพร่สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดําริ ในจังหวัดนราธิวาส

                          

          เจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริฯ โรงเรียนบ้านหัวเขา

                             

          เจ้าหน้าที่งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริฯ โรงเรียนจรรยาอิสลาม

                                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

                                                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการทําการเกษตรในโรงเรียน และเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการทางอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ

                                                       

          งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและให้คําแนะนําการจัดตั้งแปลงเรียนรู้การจัดระบบการจัดการดินสําหรับการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชัน แก่กลุ่มเกษตรกรขยายผลของงานส่งเสริมการเกษตร

                                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นขยายผลหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ บ้านเขาตันหยง ม.๔ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อติดตามผลการดําเนินงานแปลงเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

                                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และพิพิธภัณฑ์ดิน

             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมประจําเดือน ครังที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าทีศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง      

                                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

                                                                                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ บําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบุณณาราม(โคกงู) ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือการพิจารณาแผนงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการเปิดเสวนา เรื่อง“ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

                                                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี พร้อมด้วยนักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ หลักสูตร "การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้"     

              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัด"     

<< < 3 4 5 ... > >>

Visitors: 117,739