ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 6


 

                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร "เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม" ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๖ ปี ในหัวข้อ " ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ปี กรมพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรมพัฒนาที่ดิน

                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี

                                      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส

                 

          รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ณ งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                                                                       

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                                                                                     

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง และเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมในการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                         

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ติดตามโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านป่าไม้ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

                                    

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ติดตามโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                                

          ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะ ติดตามงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหัวหน้าหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

                                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ โดยมีนายประยูร พุทธชาด นายอำเภอตากใบ เป็นประธานการประชุม

                                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม

                                                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมประชุมคณะทีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานการประชุม

                                                                      

          นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการพระราชดําริภายในฐานโครงการแกล้งดิน และพิพิธภัณฑ์ดิน

                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ

                                                      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบรรยายในโครงการจัดอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ ทหาร ตํารวจ  และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

                    

          นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

                                                             

          ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานที ๔๑ สํานักงาน กปร. นายเฉลิมพล บุญเจือ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย และคณะ มอบไข่ไก่ตามโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้กับงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                   

          สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (สคร.๑๒ สงขลา) ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

                      

          งานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                                  

          สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส (สคร.๑๒ สงขลา) ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการกึ่งถาวร สืบสานศาสตร์พระราชา ในงานวันเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia: CESRA)

                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าชาวนราฯ" เนื่องใน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส

                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลกร่วมคิดร่วมทำ แต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” จ.ปทุมธานี

                                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

<< < 3 4 5 ... > >>

Visitors: 126,198