พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓


 

         ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

 

 

                       ตั้งอยู่บ้านโคกไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑,๕oo ไร่ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้กับอาสาสมัครที่ปลดประจำการ และเกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกิน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด สงเสริมใหสมาชิกในหมูบานปลูกขาว พืชผัก ไมผลแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตวโดยมีแปลงหญาเลี้ยงสัตวเปนแปลงรวมของสมาชิกจำนวน 1 แปลง ขดคู   ยกร่อง สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน เกษตรกร 37 ราย เก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะหการใชประโยชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยว  ดินเค็มภาคใต สาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสด พร้อมถ่ายทอดความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน สำหรับการปลูกพืชผักพืชไร การแปรรูปหญาแฝก ปจจุบันมีสมาชิกในหมูบาน จำนวน 37 ครัวเรือน

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๑ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

           ตั้งอยู่ในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๕.๘ ไร่......

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ

            อยู่ที่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๓๕ ไร่ สาธิตการจัดระบบการจัดการดิน.......

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกใน ยูโย โคกงู โคกกระท่อม
          

            อยู่ในเขตตำบลพร่อน ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัีดนราธิวาส เนื้อที่ ๓o,o๖๕ ไร่ มีการจัดการดินและน้ำ........