พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๑


 

         ศูนย์สาขาที่ ๑ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

 

                       ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 15.8 ไร่ ดำเนินการดูแลรักษาสวนยางพาราและพืชที่ปลูกแซมในสวนยางพารา ได้แก่ ย่านลิเภา ระกำ ขิงแดง รวมไปถึงการดูแลรักษาสวนลองกอง ซึ่งปลูกสลับกับสะตอ 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ

           อยู่ที่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๓๕ ไร่ สาธิตการจัดระบบการจัดการดิน.......

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

            ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ ๑,๕oo ไร่ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน.....

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกใน ยูโย โคกงู โคกกระท่อม
          

            อยู่ในเขตตำบลพร่อน ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัีดนราธิวาส เนื้อที่ ๓o,o๖๕ ไร่ มีการจัดการดินและน้ำ........