พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๒


 

         ศูนย์สาขาที่  โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ

 

 

                       ตั้งอยู่ที่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 135 ไร่ ขุดยกร่องปลูกไม้ผลผสมผสาน เช่น หมาก สละ เงาะโรงเรียน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลูกยางพารา และดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ผลในพื้นที่ดินเเปรี้ยว พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสวนผลไม้

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๑ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

           ตั้งอยู่ในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๕.๘ ไร่......

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

            ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ ๑,๕oo ไร่ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน.....

  พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกใน ยูโย โคกงู โคกกระท่อม
          

            อยู่ในเขตตำบลพร่อน ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัีดนราธิวาส เนื้อที่ ๓o,o๖๕ ไร่ มีการจัดการดินและน้ำ........