ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 3


 

                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี               

รายละเอียด >>  

                                                                             

          วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   

รายละเอียด >>  

                                                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

รายละเอียด >>  

                       

          วันพฤหัสบดีที่ 22  สิงหาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจําปี 2562   

รายละเอียด >>  

                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทํากิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียด >>  

                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประจำปี 2562                                                           

รายละเอียด >>  

                                             

          วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. และคณะ ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

รายละเอียด >>  

                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                      

รายละเอียด >>  

                                      

          ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก)

รายละเอียด >>  

                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562                           

รายละเอียด >>  

                                                     

          วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมพบปะและเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการฯ

รายละเอียด >>  

                                                                               

          "เศรษฐกิจพอเพียง....สุขได้อย่างพ่อสอน" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ.....

รายละเอียด >>  

                                                  

          "ข้าวกล้องหอมกระดังงา ข้าวเพื่อสุขภาพ" ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอำเภอตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมกระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ 1 ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้.....

รายละเอียด >>  

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง        

รายละเอียด >>  

                                                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบและการทำบรรจุภัณฑ์” โดยมีนายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้กับตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >>  

                                

          นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 255 ราย นั่งรถลากพ่วง โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายกิจกรรมภายในศูนย์ฯ

รายละเอียด >>  

                                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ หลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด >>  

                                      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

รายละเอียด >>  

                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด)"

รายละเอียด >>  

                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัด"

รายละเอียด >>  

                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" (จิตอาสาพัฒนา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด >>  

                                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยได้สนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร โรงเรียน หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์

รายละเอียด >>  

                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามและเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

รายละเอียด >>  

                                                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับ สำนักงาน กปร. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการศูนย์ศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเกษตรกรในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด >>  

<< < 2 ... 4 5 6 > >>

Visitors: 101,768