ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 4


 

                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร "เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม" ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด >>  

                                      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ " ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน" ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด >>  

                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี

รายละเอียด >>  

                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >>  

              

          รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ณ งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                                                                                  

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                                                                                                 

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง และเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมในการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                                       

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ติดตามโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านป่าไม้ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

รายละเอียด >>  

                                  

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ติดตามโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                                              

          ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะ ติดตามงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหัวหน้าหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รายละเอียด >>  

                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ โดยมีนายประยูร พุทธชาด นายอำเภอตากใบ เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด >>  

                                      

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะปฏิบัติการศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด >>  

                                                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมประชุมคณะทีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด >>  

                                                                      

          นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการพระราชดําริภายในฐานโครงการแกล้งดิน และพิพิธภัณฑ์ดิน

รายละเอียด >>  

                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ

รายละเอียด >>  

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบรรยายในโครงการจัดอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ ทหาร ตํารวจ  และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด >>  

                   

          นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาต้อนรับปีใหม่ 2562

รายละเอียด >>  

                                                           

          ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานที 41 สํานักงาน กปร. นายเฉลิมพล บุญเจือ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย และคณะ มอบไข่ไก่ตามโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้กับงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด >>  

                                    

          สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (สคร.12 สงขลา) ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >>  

                      

          งานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >>  

                                   

          สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส (สคร.12 สงขลา) ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >>  

                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการกึ่งถาวร สืบสานศาสตร์พระราชา ในงานวันเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia: CESRA)

รายละเอียด >> 

                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าชาวนราฯ" เนื่องใน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลกร่วมคิดร่วมทำ แต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” จ.ปทุมธานี

รายละเอียด >> 

                                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด >> 

<< < 1 2 3 .... 5 > >>

Visitors: 101,775