ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 4


 

                 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

 

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                            

          คณะนักการฑูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี               

                                                                                 

          วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   

                                                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ประจําปี ๒๕๖๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   

                         

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๐ ประจําปี ๒๕๖๒   

                                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒ จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทํากิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

                                       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประจำปี ๒๕๖๒                                                           

                                                   

          วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. และคณะ ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                      

                                            

          ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก)

                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒                           

                                                           

          วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมพบปะและเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการฯ

                                                                                    

          "เศรษฐกิจพอเพียง....สุขได้อย่างพ่อสอน" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ.....

                                                     

          "ข้าวกล้องหอมกระดังงา ข้าวเพื่อสุขภาพ" ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอำเภอตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมกระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ ๑ ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้.....

                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง        

                                                                                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบและการทำบรรจุภัณฑ์” โดยมีนายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้กับตัวแทนของเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                                  

          นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน ๒๕๕ ราย นั่งรถลากพ่วง โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายกิจกรรมภายในศูนย์ฯ

                                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ หลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด)"

                     

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัด"

<< < 1 2 3 .... 5 > >>

Visitors: 117,733