ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 4


 

                                                                       

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ภายใต้ชื่อผลงาน ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน 

                    

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดพิธีเปิดงาน“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

                                           

        ผลการประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตร ในบริเวณบ้าน จากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่ขยายผล ของศูนย์ฯ และพื้นที่ทั่วไป

                                   

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ขอเชิญร่วมประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตรในบริเวณบ้าน และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓

                                                       

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กำหนดจัดงาน”ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

                                                          

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                                                  

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                             

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส

                                                                     

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                                                                                 

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓" (Thailand Research Expo 2020) 

                         

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                     

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                       

           สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สคร.๑๒ สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการฝึกอบรมการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส''

                                                          

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

                                        

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.)​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโดยรอบตลาดบาเละฮิเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                                             

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓                                                                                                                   

                                                      

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ให้การต้อนรับนายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพข.๑๒ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                            

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิค๑๙ พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง และฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส                 

                                             

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                

 

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว)                                          

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓                                                                

                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                                                    

<< < 1 2 3 .... 5 > >>